MIMA

18 Years of Excellence

Formerly Known as 'MITCON Institute of Management, Pune'

Faculty

Business Administration

Dr. Pradeep Bavadekar

Dr. Sachin Lele

Dr. Manoj Meghrajani

Dr. Aditya Bavadekar

Dr. Deepa Rele

Dr. Anshuman Magar

Dr. Sunita Kharate

Ms. Radni Chitale

Mr. Sachin Hadole

Ms. Neha Inamdar

Ms. Deepali Ghate

Mr. Satyajit Kulkarni

Ms. Parija Bhise

Mr. Shekhar Kulkarni

Pharmaceutical Management

Mr.Nitpal Singh Chug

Dr. Yogesh Daudkhane

Dr. Swati Yeole

Dr. Kiran Patil

Ms. Varsha Saklecha

Mr. Santosh Wagh

Mr. Vishnu Sabhahit

Agri-Business Management

Dr. Shubhangi Salokhe

Dr. Dhanashri Havale

Dr. Tripti Sahu

Ms. Sharvari Patil

Mr. Ajay Bhatnagar

Mr. Atik Bijapure

Mr. Ashish Nagle

PGDM Business Administration

Business Administration Faculty
S.No. Name Position
1 Dr. Pradeep Bavadekar Professor
2 Dr. Sachin Lele Professor
3 Dr. Manoj Meghrajani Professor
4 Dr. Aditya Bavadekar Associate Professor
5 Dr. Anshuman Magar Associate Professor
6 Dr. Deepa Rele Assistant Professor
7 Dr. Sunita Kharate Assistant Professor
8 Ms. Radni Chitale Assistant Professor
9 Mr. Sachin Hadole Assistant Professor
10 Ms. Neha Inamdar Assistant Professor
11 Ms. Deepali Ghate Assistant Professor
12 Mr. Satyajit Kulkarni Professor of Practice
13 Ms. Parija Bhise Assistant Professor
14 Mr. Shekhar Kulkarni Assistant Professor

PGDM Pharmaceuticals Management

Business Administration Faculty
S.No. Name Designation
1 Dr. Yogesh Daudkhane Professor
2 Dr. Swati Yeole Associate Professor
3 Mr. Nitpal Singh Chug Assistant Professor
4 Dr. Kiran Patil Assistant Professor
5 Mr. Santosh Wagh Assistant Professor
6 Ms. Varsha Saklecha Assistant Professor
7 Mr. Vishnu Sabhahit Professor of Practice

PGDM Agri-Business Management

Business Administration Faculty
S.No. Name Designation
1 Dr. Shubhangi Salokhe Professor
2 Dr. Tripti Sahu Professor
3 Dr. Dhanashri Hawale Associate Professor
4 Ms. Sharvari Patil Assistant Professor
5 Mr. Ajay Bhatnagar Professor of Practice
7 Mr. Atik Bijapure Assistant Professor
8 Mr. Ashish Nagle Assistant Professor