MIMA

Summer Internship Program

Agri Business Management

Dhanashri Dhumal

Godrej Agrovet

Viveke Nere

Sahyadri Farms

Samiksha Tade

Khetibuddy

Bhooshan Talele

VNR Seed

Business Administration

Sidhant Nikalje

Decathlon Sport India Pvt. Ltd

Nabila Ayesh

Nestle

Priyanka Suthar

Aditya Birla Life Insurance

Rushikesh Gandhe

Hindustan Coca Cola Beverage Ltd

Pharma Business Management

Vaibhav More

Continual Lifesciences

Rakesh Sonawane

Zifam Pinnacle

Digvijay Gawali

Allied Analytics

Vipul Khandre

NVK Pharma